Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

Ing. Miroslav Pindiak ,Adamovka 543/31,Rabča 02944,IČO: 51879701 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.pelechy-pre-psy.sk (ďalej len "systém").


1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.pelechy-pre-psy.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou www.pelechy-pre-psy.sk. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

3.3 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode  4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* oznámiť nám emailom odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na našu adresu:

Pelechy-pre-psy.sk

Adamovka 543/31

Rabča 02944

a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
- tovar nesmie byť použitý (nesmie niesť stopy chlpov a psieho zápachu!)
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe (dodací list,faktúra)

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na DOBIERKU! (nebude prevzatý).

Pretože my posielame tovar poriadne zabalený,vyžadujeme,že tovar musí byť pri odosielaní zabalený,nielen vo vlastnom obale,aby nedošlo pri jeho preprave k znehodnoteniu (zašpinenie,roztrhanie,polámanie,atď....)! Nezabalené zásielky nepreberieme!!!

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

4.3 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky a vrátenia tovaru (odstúpenia od zmluvy) sú odlišné od podmienok pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

5. Cenové podmienky a tolerancia rozmerov tovaru.

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

5.4  Akcie a Zľavy

Pokiaľ nie je uvedené inak,Zľavy sa nesčítavajú a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami !!!

Tiež ich nemožno uplatniť spätne. Ak prebieha viac akcií (zliav) naraz,uplatňujeme iba najvyššiu zľavu,podľa akcie,ktorá práve prebieha. Zľava sa odpočítava iba z ceny tovarov,nie z ceny celkovej objednávky (cena dopravy zostáva nezmenená). Zľavy počas akcií sa neodpočítavajú automaticky,ale odpočítavame ich manuálne pri spracovávaní objednávky,podľa kupónu zadaného zákazníkom do poznámky pri objednávke (napr. 10percent).

Zadanie kupónu (kód zľavy) do poznámky pri objednávke je povinné,ináč zľava nie je odpočítaná!!!

Po spracovaní je zákazníkovi odoslaný e-mail o spracovaní objednávky s upravenou cenou (po zľave).

 

5.5 Tolerancia rozmerov tovaru udávana výrobcom je +/- 2 cm. Rozmery tovaru sú uvádzané na základe merania v najširších miestach.

 

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Pelechy-pre-psy.sk si balné neúčtuje.

 

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.

http://www.pelechy-pre-psy.sk/doprava/

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi.

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

Spôsob platby za tovar (prevod na účet) nemá žiadny vplyv na na skrátenie trvania dodacej doby.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 

8.9 Keď k Vám dorazí objednaný tovar, dôkladne si ho, prosím, skontrolujte. V prípade poškodenia tovaru nás neváhajte kontaktovať.

Ak je balík poškodený z vonkajšej strany, napríklad je v škatuli diera,roztrhnuté balenie,môžete odmietnuť prevzatie takého balíka. GLS potom vráti balík do depa a informuje o reklamácii odosielateľa.

V prípade viditeľného poškodenia balíka alebo balenia, môžete pri doručení jeho obsah skontrolovať. Vodič doručovateľ zaznamená výsledok kontroly a spoločne s príjemcom spíše správu.

Bez spísania tejto správy nie je možné dodatočne po prevzatí balíka vymáhať náhradu škody (uplatniť reklamáciu)!

 

Viac informácií o cenách a spôsobe dopravy: http://www.pelechy-pre-psy.sk/doprava/


8.10 Pri dodaní tovaru obdržíte aj dodací list. Dodací list je zároveň objednávkou v písomnej forme. Daňový doklad Vám bude odoslaný v elektronickej forme v lehote 1-3 dní odo dňa dodania tovaru formou e-mailu.


8.11 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.


8.12 Nedoručené zásielky

1.1.  Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nesprávna adresa, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.

2.2.  Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý raz cenu dopravy,aká bola pri prvom odoslaní v prípade,že poštovné bolo zdarma,bude doúčtovaná suma podľa sposobu dodania (kuriér,pošta).

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Ing. Miroslav Pindiak a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

/podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Ing. Miroslav Pindiak je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený dodací list, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním).

Tovar  je vyrobený z pevnej a odolnej látky, ktorá má vysokú životnosť bežným používaním. Cieleným driapaním alebo trhaním, ktoré je vyvinuté silou pazúrov alebo hryzením ,nie je možné tovar uchovať bez poškodenia.

Na takýto typ poškodenia sa nevzťahuje reklamácia!

 

Reklamáciu nám treba oznámiť emailom.
Reklamovaný tovar spolu so sprievodným listom s popisom závady a kópiou dokladu o kúpe ( faktúrou,dodací list) pri dodržaní vyššie uvedených podmienok má kupujúci možnosť poslať na adresu:

Pelechy-pre-psy.sk

Adamovka 543/31

Rabča 02944

 

9.4. Ak je Reklamácia oprávnená, spôsob vybavenia Reklamácie určí Predávajúci: môže Tovar 1. opraviť, 2. vymeniť alebo 3. vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu (a prevziať reklamovaný Tovar). V prípade, ak ide o Tovar, ktorý sa už istý čas používal, pri vrátení kúpnej ceny sa berie do úvahy amortizácia a Kupujúcemu je vrátená kúpna cena po odpočítaní hodnoty amortizácie Tovaru. Pokiaľ nie je dohodnutá iná výška amortizácie, súhlasia Zmluvné strany s tým, že za každý mesiac používania Tovaru sa jeho hodnota zníži (amortizuje) o 1/24 kúpnej ceny. V prípade, ak sa Tovar v dôsledku zanedbanej údržby alebo starostlivosti nachádza v horšom stave, ako je stav, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu, súhlasia Zmluvné strany s tým, že Predávajúci môže stanoviť amortizáciu aj vo väčšom rozsahu (ako 1/24 kúpnej ceny za každý mesiac používania Tovaru) alebo reklamáciu v dôsledku vysokého opotrebenia Tovaru neakceptovať. V prípade, ak ide o vadu, ktorá nebráni ďalšiemu užívaniu Tovaru zo strany Kupujúceho, môžu sa Predávajúci a Kupujúci dohodnúť, že Reklamácia bude vybavená poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

  

10. Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.pelechy-pre-psy.sk

11.1 Spoločnosť Ing. Miroslav Pindiak upozorňuje, že informácie uvedené na www.pelechy-pre-psy.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2 Spoločnosť Ing. Miroslav Pindiak môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

11.3 Spoločnosť Ing. Miroslav Pindiak nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

12. Ochrana osobných dát -GDPR

 

12.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

12.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

12.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

12.4 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b)     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d)     právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f)       právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g)      právo na prenosnosť osobných údajov,

h)     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

12.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

12.6 Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 rovnako najnákup.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť MINET s. r. o., so sídlom L.Svobodu 46, 976 32 Badín , IČO: 44325894, rovnako , aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

 

12.7 Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

 

12.8 Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

12.9 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 

12.10 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 

12.11 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

12.12 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

13. Záverečné ustanovenia

 

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 

13.3 Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 

13.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

13.5 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

13.6 V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

14.7 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

15.7 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):

Ing. Miroslav Pindiak

Adamovka 543/31         

Rabča 02944

IČO: 51879701

DIČ: 1044908095

Nie som platca DPH.


Spoločnosť zapísana:Okresný úrad Námestovo
Číslo živnostenského registra: 560-24711


E-mail: info@pelechy-pre-psy.sk
Telefón: +421949299900

 

Copyright 2016 - 2024 © pelechy-pre-psy.sk